განცხადების ნიმუში ფიზიკური პირის გაწევრიანებაზე

აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარეს

გვარი, სახელი:*

პირადი N:*

პროფესია:*

მისამართი:*

ტელეფონი:*

ელ-ფოსტა:*

გნაცხადება

გაცნობილი ვარ აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის წესდებას, ვეთანხმები და ვაღიარებ მას.
სურვილი მაქვს გავწევრიანდე და შემოგიერთოთ ჩემი ძალისხმევა საერთო მიზნების და ამოცანების გადასაწყვეტად სტატუსით.
ვიღებ ვალდებულებას გადავიხადო საწევრო შენატანი დადგენილი მოცულობით და ვადებში.
პატივიცემით:
თარიღი:

ანკეტა

აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარეს

გვარი, სახელი:*

სქესი:*

მამრობითი

მდედრობითი

დაბადების თარიღი:*

პირადი N:*

ტელეფონის ნომერი:*

ელ-ფოსტა:*

მისამართი:*

სერტიფიკატის N:*

გაცემის თარიღი:*

განათლება/ტრენინგ/კურსები

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

დიპლომი/სერთიფიკატი

პერიოდი

ამჟამინდელი საქმიანობის სფერო:

ორგანიზაციის დასახელება:

თანამდებობა:

ტელეფონი:

სამუშაო გამოცდილება (უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში):

თანამდებობა

დამსაქმებლის დასახელება

მისამართი

თარიღი

ენების ცოდნა:

ინგლისური

საშუალოდ

კარგად

სრულად

რუსული

საშუალოდ

კარგად

სრულად

გერმანული

საშუალოდ

კარგად

სრულად

ფრანგული

საშუალოდ

კარგად

სრულად