სატიტულო ბლანკი

აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარეს

ბატონო

გაცნობილი ვარ აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის წესდებას, ვეთანხმები და ვაღიარებ მას.
სურვილი გვაქვს გავწერვრიანდეთ და შემოგიერთოთ ჩვენი ძალისხმევა საერთო მიზნების და ამოცანების გადასაწყვეტად სტატუსით.
ვიღებ ვალდებულებას გადავიხადო საწევრო შენატანი დადგენილი მოცულობით და ვადებში.
პატივიცემით:
თარიღი:

ანკეტა

აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარეს

დასახელება:*

ორგანიზაციულ - სამართლებრივი ფორმა:*

რეგისტრაციის თარიღი:*

მარეგისტრირებელი ორგანო:*

საიდენთიფიკაციო კოდი:*

საქმიანობის ძირითადი მიმართულება:*

იურიდიული მისამართი:*

ფაქტობრივი მისამართი:*

ფილიალ(ებ)ის მისამართი:*

ხელმძღვანელი და წარმომადგენელი პირ(ებ)ი:

სახელი - გვარი

თანამდებობა

ტელეფონი

სუბიექტის საკონტაქტო რეკვიზიტები:

ტელეფონი

ელ-ფოსტა

ვებ-გვერდი

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკი

ანგარიშის ნომერი

კოდი

პარტნიორები:

გვარი-სახელი/ი.პ. სახელწოდება

წილობრივი მონაწილეობა

პროფესია (საქმიანობა)

საკონტაქტო იფნორმაცია

დასაქმებული:

საერთო რაოდენობა

აუდიტორი

ბუღალტერი

ფინანსისტი

წევრობა სხვა პროფესიულ ორგანიზაციებში:

ორგანიზაციის დასახელება

ორგანიზაციაში წევრის სტატუსი

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა:

თარიღი: