ნორმატიული აქტები

  1. ბურალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება
  2. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს დებულება
  3. საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი
  4. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება N2
  5. ზედამხედველობის სამსახურის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
  6. ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
  7. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი
  8. განგრძობითი განათლების სტანდარტი
  9. სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი
  10. პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების წესი
Sandy Web Development